slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Pretekli projekti

Raziskovalni projekti EU od 2009

Člani programske skupine so vključeni v naslednje raziskovalne programe Evropske unije:

Novosti pri poučevanju naravoslovja, KidsINNscience, 7. OP, (T. Ogrin)

CIVITAS-ELAN: Mobilizacija meščanov za izboljšanje vitalnosti mest Ljubljana-Gent-Zagreb-Brno-Porto, 7. OP (M. Gerbec)

iNTeg-Risk; Zgodnje prepoznavanje, monitoring in celovito upravljanje s vzniklimi tveganji, ki izhajajo iz novih tehnologij, 7. OP, (M. Gerbec)

TOSCA; Popolno vodenje procesov pri varnostno kritičnih dejavnostih, 7. OP, 1.2.2013 – 31.1.2016 (M. Gerbec)

EDEN: Uporabniško motivirana demonstracija obvladovanja CBRNe nesreč ali napadov 7.OP, 1.9.2013 – 31.8.2016 (M. Gerbec – zunanji svetovalec)

FluoCoorChem – Fluorirani šibko koordinirajoči anioni za koordinacijsko kemijo nenavadnih ligandov, 7. OP, Marie Curie Actions, 1.7.2014 – 30.6.2017 (M. Lozinšek)

ACT CLEAN; Dostopnost do tehnologij in znanj na področju čiste proizvodnje, Central Europe Programme, (A. Stergaršek)

MED EMILIE; Krepitev sredozemskih pobud, ki majhna in srednje velika podjetja usmerjajo k inovacijam pri razvoju in rabi energijsko učinkovitih tehnologij, 1.1.2013 – 30.6.2015 (G.Tavčar)

IPA ADRIACOLD; Širitev hladilnih in osveževalnih tehnologij z uporabo sončne energije v jadranski regiji, 1.10.2012 – 30.6.2016 (R. Kocjančič)

 

Druga mednarodna sodelovanja od 2009

Člani programske skupine so vključeni tudi v druge oblike mednarodnega sodelovanja:

1. Optimiranje postopka razžveplevanja dimnih plinov (RDP) pri sintranju železove rude in v topilnicah svinca in cinka, BI-CN/07-09-020, (A. Stergaršek)

2. Eksperimentalne in teoretske študije molekularne adsorpcije na materialih z visoko površino ter drugi interakcijski procesi povezani s heterogeno katalizo, BI-MK/07-08-003, (T. Skapin)

3. Sinteze in raziskave termične stabilnosti fluoridov prehodnih in redkozemeljskih kovin, BI-RU/08-9-006, (Z. Mazej)

4. Pi-kompleksi bakrovih (I) fluoro-ionskih soli; sinteze in določitev kristalnih struktur, BI-UA/09-10-015, (Z. Mazej)

5. Napredni fluoro-ogljikovi materiali v obliki nano-mrež in njihove kemijske modifikacije, BI-US/08-10-018, (Z. Mazej)

6. Novi fluoridi dvovalentnega srebra in paladija: različne poti napram superprevodnosti, BI-PL/10-11-003, (Z. Mazej)

7. Volframov karbid: priprava fino uprašenih materialov, nanašanje tankih plasti iz talin in predelava industrijskih odpadkov, BI-UA/11-12-009, (M. Tramšek)

8. Selektivne sinteze fulerenskih superhalogenov in fluoriranih superšibkih anionov BI-US/11-12-021, (B. Žemva)

9. Priprava aktivnega ogljika iz agrarne biomase z aktivacijo s fosforno kislino in njegova uporaba za odstranjevanje težkih kovin ter izboljšanje lastnosti katalizatorjev iz prehodnih elementov, BI-UA/13-14-003, (A. Jesih)

10. Vzpostavitev znanstvenega sodelovanja med Slovenijo in Kanado na področju naprednih raziskav kemije žlahtnih plinov, McMaster University, Hamilton, Kanada, (B. Žemva)

11. Raziskave koordinacijske kemije kriptonovega difluorida, McMaster University, Hamilton, Kanada,  (B. Žemva)

 

Program in projekti finacirani iz ARRS od 2009

1. Programska skupina – Anaorganska kemija in tehnologija (G. Tavčar)

2. Mladi raziskovalci: M. Lozinšek, K. Radan, I. Shlypanikov, A. Koblar, G. Veryasov, B. Alič

 

Vključenost v projekte izven finaciranja ARRS od 2009

Člani programske skupine so vključeni v naslednje projekte za uporabnike izven financiranja ARRS:

1. Svetovalne storitve pri uvajanju spremljanja stanja varnostno pomembnejših komponent, Istrabenz plini d.o.o., (M. Gerbec)

2. Razvoj tehnološkega postopka za povečanje učinkovitosti izločanja žveplovega dioksida in živega srebra iz dimnih plinov, Esotech, d. d., (A. Stergaršek)

3. Analiza zanesljivosti plinovodnega sistema s katerim upravlja Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., (M. Gerbec)

4. Svetovalne storitve pri noveliranju varnostnega poročila, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, (M. Gerbec)

5. Obdelava in priprava radioaktivnih odpadkov malih povzročiteljev, ARAO, (G. Tavčar)

6. Varnostni načrt upravljavca za plinovodno omrežje družbe Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., (M. Gerbec)

7. Ocena ogroženosti za plinovodno omrežje družbe Geoplin plinovodi d.o.o. – razširitev, Geoplin plinovodi d.o.o., (M. Gerbec)

8. Varnostno poročilo za Nafta Petrochem d.o.o, Nafta Petrochem d.o.o, (M. Gerbec)

9. Izredni dogodki v načrtovani tovarni F-4 v Nafti Petrochem d.o.o., Nafta Petrochem d.o.o., (M. Gerbec)

10. Presoja sistema obvladovanja varnosti in pregled Varnostnega poročila, Instalacija d.o.o., (M. Gerbec)

11. Varnostno poročilo za skladišče naftnih derivatov Ortnek : strokovne podlage, Zavod Republike Slovenije za blagovne reserve, (M. Gerbec)

12. Analiza virov nevarnosti za dejavnosti TE-TO Ljubljana, Termoelektrarna in toplarna Ljubljana, (M. Gerbec)

13. Svetovalne storitve in izdelava strokovnih podlag za Zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje, Termoelektrarna Brestanica, (M. Gerbec)

14. Novelirana ocena čezmejnih vplivov na okolje za terminala Alpe Adriatico v Tržaškem zalivu in Žavljah – vidik izrednih dogodkov, Ministrstvo za okolje in prostor RS, (M. Gerbec)

15. Ekspertna analiza čezmejnega vpliva projekta plinskega terminala v Tržaškem zalivu in plinovoda – segment nesreče, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, (M. Gerbec)

16. Analize topnih delov katalizatorja, Porzellanfabrik Frauenthal Gmbh, (G. Tavčar)

17. Fluorirani ogljiki, (Z. Mazej)

18. Strokovna mnenja, udeležba na tehničnem posvetovanju in prezentacije na področju segmenta Nesreče in tveganje z vplivom živega srebra v tržaškem zalivu, (M. Gerbec)

19. Metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem pepelu, RCE – Razvojni Center Energija d. o. o., (R. Kocjančič)

20. Metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem pepelu – na segmentu metodologije in raziskave sorpcijskih lastnosti premoga, RCE – Razvojni Center Energija d. o. o., (G. Tavčar)

21. Razvoj tehnologije pridobivanja bakra iz odpadnih ribiških mrež s pomočjo termičnega razklopa, Ekologija d.o.o., (R. Kocjančič)

22. Konstrukcija sorbometra, Premogovnik Velenje, (T. Skapin)

23.  Noveliranje obstoječe “Zasnove zmanjšanja tveganj za okolje” za obrat Te Brestanica (M. Gerbec)

24. E-Avto mladi (M. Tramšek)

25. Supernadzor za izvedbo garancijskih meritev za razžveplalno napravo Bloka 6 (M. Ponikvar)

26. Pridobivanje tantala in niobija iz rud (G. Tavčar)

27. Analiza odpadne kisline in H2SiF6 kislin (G. Tavčar)

 

 

Centri odličnosti

 

Nanocenter – Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije

 

Polimat – Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije