slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Področje dela

Raziskovalni cilji Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo vključujejo naslednja raziskovalna področja:

  • Sinteza anorganskih fluorovih spojin
  • Sinteza anorganskih materialov s posebnimi lastnostmi
  • Tehnološke problematike in raziskave za trajnostni razvoj
  • Analitski laboratorij
  • Šola eksperimentalne kemije

 

Sinteza anorganskih fluorovih spojin

fw_materOdsek je na področju anorganske kemije fluora dejaven zadnjih štirideset let. Pomembnejša področja raziskav v sklopu sinteze anorganskih spojin so: sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin s fluoridnimi ligandi (XeF2, XeF4, KrF2, AsF3, HF itd), sinteza in karakterizacija ternarnih fluoridov z uporabo metatetičnih reakcij in uporaba fotokemičnih reakcij ter elementarnega fluora za sintezo novih in tudi že znanih binarnih in ternarnih spojin s prehodnim elementom v visokem oksidacijskem stanju.

 

RAZISKOVALCI: Doc. dr. Gašper TavčarDr. Zoran MazejDoc. dr. Evgeny GoreshnikDr. Melita TramšekDr. Blaž Alič

 

Sinteza anorganskih materialov s posebnimi lastnostmi

fw_mater2V sklopu anorganskih materialov s posebnimi lastnostmi so predvidene raziskave na naslednjih področjih: sinteza in karakterizacija ogljikovih fluoridov in interkaliranih grafitov, ki se uporabljajo kot anodni materiali v litijevih baterijah, sinteza materialov primernih za fluoriranje fulerenov, priprava in karakterizacija površinsko aktivnih anorganskih materialov na osnovi oksidov, fluoridoksidov ali fluoridov z ustrezno morfologijo, teksturo in površinskimi ter mehanskimi lastnostmi. V zadnjem primeru gre za kisle heterogene katalizatorje, ki so potencialno uporabni v nekaterih industrijsko pomembnih reakcijah.

 

RAZISKOVALCI: Doc. dr. Tomaž SkapinDoc. dr. Gašper TavčarDr. Zoran MazejMag. Tine Oblak

 

Tehnološke problematike in raziskave za trajnostni razvoj

fw_techPomembnejša področja tehnoloških raziskav za trajnostni razvoj so: čiščenje dimnih plinov s poudarkom na razžvepljevanju, preprečevanje nastajanja in odstranjevanje onesnaževal pri sežigu odpadkov, uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, ocenjevanje tveganja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi, uporaba kemometričnih metod pri analizi okoljskih podatkov, pri analizi procesnih parametrov in pri izdelavi hibridnih modelov in spremljanju specifičnih polutantov v okolju in prehranski verigi.

 

RAZISKOVALCI: Doc dr. Marko GerbecDr. Robert KocjančičMag. Peter Frkal

 

Analitski laboratorij

fw_analAnalitski laboratorij je sestavni del Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo. Posebnost laboratorija je analizna kemija fluora. Laboratorij zagotavlja določitve elementne sestave anorganskih vzorcev sintetiziranih v laboratorijih odseka, poleg tega pa izvaja tudi določitve nekaterih drugih parametrov, ki so potrebni za karakterizacijo nekaterih organskih vzorcev, odpadnih plinov, odpadnih vod ali onesnaženosti okolja, ki podpirajo raziskave tehnološke skupine Odseka oziroma so namenjene zunanjim naročnikom.

 

RAZISKOVALCI: Doc dr. Maja Ponikvar-Svet

 

Šola eksperimentalne kemije

fw_solaOdsek se ukvarja tudi s projekti na področju promocije znanosti med mladimi, predvsem srednješolci in osnovnošolci. Leta 1992 je bila ustanovljena šola eksperimentalne kemije. Šola je organizirana v obliki enotedenskih tečajev, kjer lahko udeleženci pod nadzorstvom mentorjev izvajajo atraktivne poiskuse. Preko teh poiskusov se udeleženci učijo osnovnih zakonov kemije na zabaven in sproščen način.

[Preberi več]

 

RAZISKOVALCI: Mag. Tomaž OgrinDr. Melita Tramšek

 

Služba za ravnanje z odpadnimi kemikalijami

Namen dela SROK je urediti ravnanje z odpadnimi kemikalijami, ki nastajajo na IJS, ko le te postanejo odpadek, oziroma predstavljajo breme za lastnika originalnih kemikalij. Odpadne kemikalije nastajajo pri laboratorijskem delu, so v trdnem ali tekočem agregatnem stanju, ter predstavljajo v splošnem nevarne odpadke, saj imajo običajno strupene, korozivne, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti

[Preberi več]

 

ODGOVORNA OSEBA: Doc dr. Marko Gerbec, ČLAN: Mag. Peter Frkal